?

Log in

LYRICS: Ballad of Balangiga - The Radioactive Sago Project [entries|archive|friends|userinfo]
Radioactive Sago Project

[ website | Wasak na Wasak ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

LYRICS: Ballad of Balangiga [Mar. 22nd, 2006|08:31 pm]
Radioactive Sago Project

radioactivesago

[chronic_dose]
Ballad of Balangiga
Radioactive Sago Project
Lourd De Veyra / Francis De Veyra

Noong September 27, 1901
Dahil sa treaty of paris
Kung saan binenta tayo
ng mga shet conio de puta
Sa mga kano,
At mula noon ay naging kakambal
Na natin ang malas dahil palagi na lang
Tayong damay sa mga away ni Amboy,
Lumusob ang mga anak ni Ankol Sam
At nanunog, nang-rape, namaril,
Nang-torture, nagnakaw sa buong bayan.


Lalong lalo na sa isla ng Samar,
Dumating ang mga ‘kano sa bayan ng Balangiga.
So isang gabi, ang mga magigiting na mamayan
Ng Balangiga ay nagplano:
Ihawin na natin ang Amerikano!
Nagsuot sila ng mga damit pambabae
Lumusob ng gabi
At pinagtataga ang mga humihilik na Amerikanong sundalo

CHORUS

Ito na nga ang naging Balangiga massacre—
Pero massacre para kanino?
Massacre daw ayon sa kasaysayan ng Amerikano.
E putanganang leche yan—
Paano magiging massacre eh nagtatanggol lang naman tayo?
Pag may pumasok bang magnanakaw
Sa bahay mo at pinatay mo ang magnanakaw
E kasalanan mo pa rin ba yun?
I mean, I hope you don’t mind, and won’t take offense,
But read my lips: we all did it in self-defense

Bumawi ang mga kano—
Nag-utos si Gen. Jakob Smith na sunugin ang Samar
“I want you : I want you to kill and burn, the more you kill
and burn, the better you will please me!” sabi niya.
And that meant anybody nine years or older,
Marunong magsalita, wasto ang katawan
Lahat kailangang madamay sa madugong katayan.

At iyan po ang ibig sabihin ng benevolent assimilation:
Pang-aabuso, pagnanakaw, assassination
Panloloko, pang-gagago, pang-iinsulto
Kung tratuhin tayo parang kuto

America—you’re no longer a country
But a registered trademark
Like the red, white, and blue packets
Just like a hotdog in the park

And after New York and World Trade Center
We say: “We are all Americans. We are all Americans.”
Fuck that shit.
Ikaw na lang.

Chorus:
Wag nang maulit
Pero naulit
ang kasaysayang lagi na lang
Napipilipit
linkReply

Comments:
From: dheysie
2006-03-22 12:52 pm (UTC)
magaling magaling...
history repeats itself? hmmm
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2008-09-10 03:33 pm (UTC)

f* impe


ibagsak ang IBP!
(Reply) (Thread)