?

Log in

Sago @ UP Fair - The Radioactive Sago Project [entries|archive|friends|userinfo]
Radioactive Sago Project

[ website | Wasak na Wasak ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Sago @ UP Fair [Feb. 17th, 2006|08:16 am]
Radioactive Sago Project

radioactivesago

[chronic_dose]
Mga kapatid, magtatanghal po mamayang gabi, Feb. 17 (Biyernes o Sabado na ng umaga) ng mga alas-dose na siguro ang inyong lingkod na grupong Sago sa UP Fair, Sunken Garden. Ganun din bukas ng gabi, Feb. 18 (Sabado o Linggo na ng umaga) sa parehong lugar at oras. Magkita-kita po tayo doon...

Matsala!

-- Francis De Veyra
linkReply